dft

Гергана Златкова (България)

Гергана Златкова е доктор по литература. През 2019 година защитава дисертация на тема: „Фентъзи прозата на Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис, У. К. Ле Гуин. Мит, хроника, светоизграждане“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Завършила е магистърска програма по литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2009 с магистърска теза на тема: „Митологични форми и мотиви в романа „Към Фара“ на Вирджиния Улф“. Бакалавър е по бинарните специалности с педагогически профил: Български език и английски език (2006); Български език и история (2008) в ПУ„Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян. През 2007 година защитава дипломна работа на тема: „Драматургичното творчество на Константин Илиев – Мост във Времето или Спомените на Гарвана“

Родена е в София през 1981 година. Завършва училищното си образование в град Пещера, където минава по-голямата част от детството ѝ.

Първата поетична книга на Гергана Златкова „Из пътни бележки в търсене на Обетованата земя“, Електронно списание: „Литературен клуб“ / издателство „Мултипринт“ София, излезе през 2020 година.

Guergana Zlatkova is a PhD in Literature. In 2019 she defended а dissertation on the topic: “The Fantasy prose of J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, U. K. Le Guin. Myth, Chronicle, Worldbuilding” at St. Clement Ochridsky University of Sophia, Bulgaria.

She has completed a master’s program in literary studies at St. Clement Ochridsky University of Sophia, Bulgaria in 2009 with master’s thesis of the topic: “The Mythological forms and motifs in the novel “To The Lighthouse” by Virginia Woolf”. She has a bachelor’s degree in pedagogical binary specialities: Teacher of Bulgarian language and English language (2006) and Teacher of Bulgarian language and History (2008) at Paisiy Hilendarsky University of Plovdiv- Smolyan Branch. In 2007 she defended a thesis on a topic “The Dramaturgy of the Constantin Iliev- Bridge in The Time or Memories of Raven”

She was born in Sophia in 1981. She received her school education in the town of Peshtera, where she spent most of her childhood.

The first poetry book by Gergana Zlatkova “From travel notes in search The Promised Land”, e- magazine Litclub.bg / Multiprint Publishing House, Sophia, published in 2020.

КЪМ АРХЕОЛОЗИТЕ

И сякаш нищо

не открихте там…

 

…под хълмовете на

Бесапара…

 

Ни златен кон,

ни колесница,

ни Богиня на гнева,

ни пребогати

благородни

бляскави

накити…

 

Нищо?!

 

Остават само

спомените

за бегли

описания

в колонките

на пожълтели

вестници…

 

… спомени

от радиопредавания

на тема: „Нови

находки от

епохата

на траките

в България“,

някъде в последното

десетилетие

на миналия век…

 

спомени за

нещастни случаи,

сякаш жертви

изкупителни,

възжелани от

пазителите

на домовете

на Вечността,

провокирани

от пробуденият

гняв на

богове

езически!

 

Нима не разбрахте,

че над недостойните

ще тегнат проклятия,

ако дръзнат 

да отворят

вселенските портали

и посегнат

на кръговрата

на прерождението,

затворен в

овалите на

времето

космическо…

TO THE ARCHEOLOGISTS

And as though nothing

you didn’t find there…

under the hills…

of Besapara…

 

Nor a golden horse,

nor a chariot,

nor a Goddess of Wrath,

nor too rich noble

glamorous

jewelry…

Nothing?!

 

Only the memories

remain…

for cursory

descriptions

in the columns

of yellowed

 

newspapers…

…memories

 

From radio broadcasts

On the topic:“New

finds from

the Era

of the Thracians

in Bulgaria”,

somewhere in

the latter

decade

of the last

century…

 

 memories of

unblessed

accidents,

as if victims

redemptive,

desired by

the guards

of homes

of Eternity

provoked

from the awakened one

anger at

gods

pagan!

 

 Indeed?

 

Didn’t you

understand

that over the unworthy

will weight a curse,

if they dare

to open

The Universal portals

and encroached

of the cycle

of rebirth,

closed in

the ovals of

the time

of cosmos…

 

Translated by Guergana Zlatkova

258 МЕТРА ПОД МОРСКОТО РАВНИЩЕ

Четиридесет атмосфери –

на 258 метра

под морското равнище

каза свещеникът –

и всъщност всичко

тук, около нас,

би трябвало да е

потопено

от морска или

океанска вода…

Но някаква Сила

държи всичко

за да има

Ханаан,

да съществува Йерихо(н)

с плодородната,

пълна с минерали и соли,

земя

сред оголените

планини с

бежово-червеникавия

оттенък, сливащ

се с огнения залез…

Йерихо(н)

с финиковите палми

с камилите и магаретата,

които с охота

се хранят с костилките

от презрелите фурми…

…с наситената

от пясъка

река Йордан, която

в коритото си никога

не се утаява,

но в шишето след

минути

е кристално чиста..

…с Мъртво море,

чийто води са

тъй солено-горчиви

като узрели маслини –

синтезирали в себе си

нюансите на вкусовете

от горчиво до сладко

от гладно сухо до

засищащо влажно…

Ханаан – Земята

на Меда и Млякото,

която е топла винаги,

дори когато е покрито

небето й

с млечнобели облаци,

прорязани от лъчите

на слънцето…

Тъй, както тя е

прорязана

от свещени места

и храмове – със свидетелства

за Чудеса…

Четиридесет атмосфери

налягане –

уж взривоопасна,

а пълна с любов

благодатна земя…

258 METERS BELOW SEA LEVEL

Forty atmospheres –

at 258 meters

below sea level –

said the Priest,

and in fact everything

here, around us,

should be submerged

from sea water

or ocean water

But Some Force

holds everything

for to be Canaan,

for to exist Jericho

with the fertile,

full of minerals and salts,

land

among the naked

mountains with

beige – redish

hue, merging

with the fiery sunset…

Jericho

 

with date palms,

with camels and donkeys,

who willingly

feed on the seeds

from overripe dates…

…with saturated

from the sand

Jordan River, which

never

does not settle

in her trough,

but in the bottle

after minutes

her water

is crystal clear…

 

…with the Dead Sea,

Whose waters are

So salty- bitter

like ripe olives-

synthesized in themselves

nuances of tastes

from bitter to sweet

from fasting dry to

saturating wet…

Canaan – The Land

of Honey and Milk,

which is always warm,

even when

her sky

is covered

 

with milky white clouds,

slotted by the rays

of the Sun…

As she is slotted

from holy places

and temples – with testimonies

for Miracles…

 

Forty atmospheres

pressures –

allegedly she is explosive,

but in fact

she is full with love

and gifts

Blessed Land.

 

Translated by Guergana Zlatkova

СВЕТИЛИЩЕТО НА ДИОНИС

сред тумбести червени амфори

и буйни танци

звездите се оглеждат кротко

в съдовете с неразредено вино

до фибулите и сандалите

 

и никой смъртен там

не ще пристъпи

докато не се изпълнят

времената

докато не се

пречистят

човеците

THE SANCTUARY OF DIONYSUS

midst rounded red amphorae

and wild dances

the stars are reflected gently

in the vessels with undiluted wine

to fibulae [brooches] and sandals…

 

and never

no one can step there

while the times

are not fulfilled (& met)

while the humans

are not purified…

 

Translated by Guergana Zlatkova

ЗА ОРФЕЙ
Гергана Златкова

Орфей. Орфей е име. Името Орфей е и понятие. Понятието Орфей е нещото, чрез което днес могат да бъдат различени отделни детайли сред митичната мъгла. Чрез съвкупността си, отделните детайли служат за оформянето на същността му в нашите представи. Тоест те извикват в съзнанието ни специфични негови особености – талантът, изтънчеността, музикaлността, дарбата за пеене и други, а най-вече неговата фигура. Процес, подобен на появата на нещата в света в египетската митология. Разликата обаче е в това, че появата на нещата е свързана с извикването им от хаоса, който в античните египетски представи е обозначен като безкраен мрачен океан. Има наличие на първичност. Първо е назоваването – името. След името нещото вече има форма и същност, и се ражда. Излиза от мрачния океан на белия свят. Докато Орфей вече е съществувал – не е нещо, което тепърва има нужда от име, за да излезе на белия свят. Защото той вече е бил в света на живите. Бил е роден. Предполага се, че е няколко столетия преди Омир. Защото Омир го възпява. И всъщност, извиквайки го в представите си, ние съживяваме спомена за него.

В спомена битуват други детайли, появили се по-късно. Спомен-мит. Но тези принадени детайли не унищожават същността на Орфей, а я поддържат във времето –  за да не избледнее представата. Споменът е останал най-жив с името. Защото актът на припомняне – споменът начева от споменаването на името. Името Орфей. Името е нещо отвъд сянката, която е отражение на фигурата. Преди да отпътува, за да се включи в Троянската война, Ахил се среща със своята майка Тетида. И тя му казва, че ако не отиде на война, ще има жена, ще създаде дом, ще има деца, внуци и достойни старини, но няма да бъде безсмъртно името му. Вероятно сред народите, които са ни известни от мита за Троянската война е битувало уважение към името. И е възможно причината за това да се корени не толкова в това, че името ще бъде известно почти навсякъде през вековете, колкото, че ако то е силно и устойчиво, чрез него един ден героят може отново да бъде призован от света на сенките в света на живите.

Какъв е бил Орфей и отговаря ли същността му на името му?

Ние не знаем какво точно означава името Орфей, а можем само да предполагаме, събирайки отделни детайли от различни места. Орфей и орфизма често биват локализирани далеч от тяхната родина- Тракия. Имало ли е връзка името му с дейностите или дарбите му? Няма как да сме сигурни. Но можем да проверим дали имена, които са близки фонетично до неговото, отговарят на елементи от същността на Орфей- такава, каквато я познаваме от митовете за него.

Какъв е бил Орфей

Заради мита, който разказва за слизането на Орфей в Хадес, има предположения, че Орфей е бил жрец-шаман. Защото шаманите в най-далечното минало са се занимавали с подобни практики – да лекуват, да възстановяват счупено, скъсано, да възвръщат хората към живот. Познавали имената на всички отделни елементи, от които са изградени нещата от живата и неживата природа в света. Затова са могли да призовават стихии, животни и хора. Възвръщането към живота на определен човек се изразява в духовно пътуване на душата на шамана, след като е изпаднал в екстаз. Тялото му остава неподвижно на земята, а душата му пътува отвъд, следвайки душата на покойника, която трябва да призове да се върне към тялото. Шаманите са използвали различни култови предмети (атрибути) за тези цели, сред които и музикални инструменти – от кост, камък или дърво. А също и ударни, подобни на барабани. Като са съпровождали ритуалните си практики с видове песни, свързани с наричания, заклинания, пожелания и др. На Орфей се приписват различни дарби – имал чуден глас, композирал песни, свирел божествено, можел да лекува, имал ясновидски способности, съживявал е природата, хората и животните. Някъде е описан като цар, другаде като жрец или шаман… Но със сигурност най-популярната му фигура е на човек с венец от цветя или листа на главата, който държи лира или арфа.

Много от дарбите на Орфей са характерни за корифея в дионисиевите мистерии. Корифайос или Хорифайос означава „водач на хорото“, „първи хорист“; „първи актьор“, човек, на когото се пада задачата да ръководи хор, танц, оркестър, актьори… Същевременно е медиатор и изпълнява ритуали, някъде определяни като магьоснически по време на Дионисиевите мистерии, защото са свързани с плодородието и познаването на имената на градивните елементи в природата, чрез което могат да бъдат контролирани. Дали Орфей е бил корифей обаче – това е отделен въпрос. Дали и името му не произлиза от този вид титла: Орфей – Хорифайос – остава загадка.

За името  Орфей

Орфей е трак и най-вероятно е роден в Родопите, но неговото учение е стигнало далеч- до Египет. Ето няколко примера за имена от Близкия изток, които фонетично отговарят на името Орфей.

В енциклопедията на немския пътешественик и изследовател Албрехт Рошер (издадена в началото на миналия век) има поместени статии от други автори, в които пише че името Орфей произлиза от „Аура Фрей“ на финикийски, което означава „лекуване с музика и светлина“.

В Библията името се среща в историята на Рут от жената Моав, чиято етърва се казва Орфа. Орфа означавало „колие“, „завой“, „дъга“. И реално Орфа е онази, която първоначално следва Ноемин, заедно с Рут, но впоследствие се завръща. Днес това е старозаветно име, характерно в Израел и САЩ под формата: Опра. Тъй като „Ф“ се изговаря като гръцката буква „Пси“ – ‘Ψ’. На английски се изписва с „ PH”, но се чете [f] или [pf]. Вземайки предвид този пример, имаме известно основание да предположим, че думата „harp” – „арфа“ на английски език е от същия корен.

В Корана срещаме лични имена като Аруф и Ариф в мъжки род. Ариф е арабско име, което отговаря на фонетичен принцип на името Орфей. Според етимологичното тълкуване Ариф с женски вариант Арифе (Арифа, Арфа и др.) значи „Знаеш“; „Мъдър“, „Познаващ“; „Образован“; „Учен“. Възможно ли е, подобно на думата „врач“, значението „познаващ“ (вещ) да се използва семантично повече от значението „възвръщащ“ (лечител)? Възможно ли е Орфей на арабски да е Ариф? Вариацията Аруф или още Харф в арабския, отговаря на буква със седем тълкувания[1]. Harf е писменост, чиито букви при повтаряне на четенето, без прекъсване, придобиват различни фонологични вариации и се променят… Те придобиват полифоничност и придават полисемантичност на посланията. Акт, извършващ се в кръговрат, до безкрай- каквито са формите на кръга и спиралата… Но се има предвид дума за обозначаване на писмото. Дума, имаща за графичен израз – символ, с който се изразяват значенията, познанието…

Женското име Руфа се появява в България при мюсюлманите от арабски език чрез посредничеството на турски език. В Родопите гальовната форма на това име е Руфинка. Като Руфинка от песента „Руфинка болна легнала“.

Дарбите на Орфей отговарят на тълкуванията на тези различни варианти на имена от Близкия Изток.

А името на Орфей е необходимо за да отличим Орфей от други фигури на царе, пастири и арфисти, като цар Давид, гръцки музиканти, корифеи или аеди, някои скандинавски или древногермански шамани с еолови арфи.

ABOUT ORPHEUS
Gergana Zlatkova

Orpheus. Orpheus is a name. The name Orpheus is also a concept. The conception of Orpheus is the thing by which individual details can be distinguished today in the mythical fog. Through their totality, the particular details serve to shape his essence in our ideas. That is, they evoke in our minds his specific features – such a talent, sophistication, musicality, a gift for singing and others, and especially his figure. A process similar to the appearance of things in the world in Egyptian mythology. The difference, however, is that the appearance of things is connected with their summoning from the chaos, which in ancient Egyptian notions is marked as an endless dark ocean. There is a incipienty. The first is the naming – the name. After the name, the thing already has a form and essence, and is born. It emerges from the dark ocean of the white world. While Orpheus existed – he is not something that still needs a name to come to light. He was already born. It is believed that Orpheus lived to be several centuries before Homer. Because Homer sings about Orpheus. And in fact, by evoking it in our imaginations, we revive the memory of him.

In reminiscence are other details that appeared later. Relic in the Myth. But these added details do not destroy the essence of Orpheus, but maintain it in time – so as not fade his image. The memory most alive is with the name. Because the act of remembrance – the memory begins with the mention of the name. The name Orpheus. The name is something beyond the shadow, which is a reflection of the figure. Before leaving to take part in the Trojan War, Achilles meets his mother Thetis. She told to him that if he doesn’t go to war, he will have a wife, he will build a home, he will have children, grandchildren and worthy old ages… But his name will not be immortal. Probably among the peoples who are known to us from the myth of the Trojan War there was respect for the name. And it is possible that the reason for this is rooted not so much in the fact that the name will be known almost everywhere over the centuries, but that if it is strong and stable, through it one day the hero can be called again from the world of shadows in the world of the living.

Who was Orpheus and does his essence correspond to his name?

We do not know exactly what the name Orpheus means, but we can only guess, gathering particular details from different places. Orpheus and Orphism are often located far from their homeland – Thrace. And his name has anything to do with his activities or gifts? There is no way to be sure. But we can check whether names that are phonetically close to his name correspond to elements of the essence of Orpheus- as we know it from myths about him.

Who was Orpheus?

Because of the myth of Orpheus’ descent into Hades (Hell), it has been suggested that Orpheus was a priest – shaman. Because shamans in the most distant past have been engaged in such practices to cure, to restore broken or torn parts, to bring people back to life. They knew the names of all the individual elements that make up the things of animate and inanimate nature in the world. Therefore, they could summon nature elements, animals and people. The return to life of a certain person is expressed in the spiritual journey of the shaman’s soul after he has fallen into ecstasy. His body remains motionless on the ground, and his soul travels beyond, following the soul of the deceased, who must call to return to the body. Shamans have used various cult objects (attributes) for these purposes, including musical instruments – made of bone, stone or wood. And also percussion instruments, like drums. They accompanying their ritual practices with types of songs related to names of individual elements, spells, wishes, summonses and more. Various gifts are attributed to Orpheus – he had a wonderful voice, composed songs, played divinely, could heal, had clairvoyant abilities, revived nature, people and animals. Somewhere he is described as a king, elsewhere as a priest or shaman… But surely his most popular figure is a man with a wreath of flowers or leaves on his head, who holding a lyre or harp.

Many of Orpheus’ gifts are characteristic of the coryphaeus (κορυφαῖος; koryphaîos) in the Dionysian mysteries (Orpheus- phonetic is so near to Coryphaeus). Coryphaeus or Horiphayos means „leader of the type of dance- horos (στρογγυλός χορός)“, „first chorister“, „first actor in ancient theatre“, a person who is tasked with leading a choir, dance, orchestra… At the sometime he is a mediator, somewhere defined as magician, who during the Dionysian mysteries, dance and pray. His acts can be related to fertility and knowledge of the names of the building blocks in nature, through which they can be controlled. Whether Orpheus was a coryphaeus, however, is a separate question. Whether or not his name derives from this type of title: Orpheus – Horyfaios – remains a mystery.

About the name Orpheus.

Orpheus is a Thracian and was probably born in the Rhodopa mountain, but his teachings have reached as far as Egypt. Here are some examples of names from the Middle East that phonetically correspond to the name Orpheus.

According to a German encyclopedia from first half of XX century (autor: Albrecht Roscher) the name Orpheus comes from the Phoenician „Aura Frey (Frei/ Frej)“, which means „healing with music and light“.

            In the Bible, the name is found in the story of Ruth by the woman of Moab, whose name is Orpa/ Orpha (Orfa). Orpha mean „necklace“, „bend“, „rainbow“. And in fact, Orp(h)a is the one who initially followed Naomi, along with Ruth, but later returned back. Today it is an Old Testament name common in Israel and the United States in the form: Oprah. Because „F“ is pronounced like the Greek letter „Psi“ – „Ψ“. It is written in English with „PH“, but reads [f] or [pf]. Given this example, we have some reason to suppose that the word „harp“ in English is of the same root.

In the Qur’an we find personal names such as Aruf and Arif in the masculine gender. Arif is an Arabic name, which corresponds to the phonetic principle of the name Orpheus. According to the etymological interpretation, Arif with the feminine variant Arife (Arifa, Arfa, etc.) means „Wise“, „Knower“; „Educated“; „Scientist.“ Is it possible, like the word „doctor“, to use the meaning „knowing“ (thing) semantically more than the meaning healer, who make people to go back from the world of the dead people in the life? Is it possible that Orpheus in Arabic is Arif?

The variation Aruf, or Harf in Arabic, corresponds to a script with seven interpretations[1]. Harf is a script whose letters, when repeated, without interruption, acquire different phonological variations and change… They acquire polyphony and give polysemanticity to the messages. Act of reading performes in a circle, to infinity – such as the shapes of the circle and the spiral… But we mean a word to denote the letter. A word that has a graphic expression – a symbol that expresses the meanings, knowledge…

The female name Rufa appears in Bulgaria among Muslims from Arabic through the mediation of Turkish. In the Rhodopa Mountain the affectionate form of this name is Rufinka. Like Rufinka from the song The female name Rufa appears in Bulgaria among Muslims from Arabic through the mediation of Turkish. In the Rhodopa Mountain the affectionate form of this name is Rufinka. Like Rufinka from the song “Rufinka ailing layed down” (“Rufinka bolna legnala”).

The gifts of Orpheus correspond to the interpretations of these different variants of names from the Middle East. And also the role of the Coryphaeus.

The name of Orpheus was needed to distinguish Orpheus from other figures of kings, shepherds and harpists, such as King David, Greek musicians, Coriphaeus or Aedes, some Scandinavian or Ancient Germanic shamans with Aeolian harps.

 

Translated by Gergana Zlatkova