viacheslav

Вячеслав Куприянов (Русия)

Вячеслав Куприянов (1939, Новособирск) учи във Висшето военноморско училище в Ленинград (Санкт Петербург), завършва през 1967 г. в Московския институт за чужди езици.

Писател на свободна практика, член на Съюза на руските и сръбските писатели. Издал е няколко сборника със собствена поезия и проза. Главен стратег на съвременните поети на свободния стих в Русия. Европейска награда за литература, 1988 г., Югославия. „Бранко-Радичевич-Награда”, 2006 г., Сърбия. „Награда Маяковски“, 2011 г., Москва. „Поет на годината 2012“, Русия. Награда „Европейски атлас на поезията“, 2017 г., Република Сръбска. ЮГРА-награди, Ханти-Мансийск, Русия, 2018 г.; Литературни награди Наджи Нааман, Япония, 2018 г.; Златен ключ на Смедерево”, Сърбия, 2021 г.

Viacheslav Kupriyanov (1939, Novosobirsk) studied in the High Navy School in Leningrad, graduated in 1967 from the Moscow Foreign Languages Institute.

Freelance writer, a member of the Russian & Serbian Writers Unions. He has published several collections of his own poetry and prose. He is a principal strategist of contemporary poets of free verse in Russia. European Literature Prize, 1988, Yugoslavia. “Branko-Radicevic-Prize”, 2006, Serbia. “Mayakovsky-Prize”, 2011, Moscow. “Poet of the Year 2012”, Russia. Prize “European Atlas of Poetry”, 2017, Respublika Serbska. Yugra-prizes, Khanty-Mansijsk, Russia, 2018; Naji Naaman literary prizes, Japan, 2018; Golden Key of Smederevo”, Serbia, 2021

ВИДЕО

КОШМАРЪТ НА АТОМА

Атомът яростно спи на края на микросвета си

Залюлели са го приспивно плюсовете и минусите

Сънува

Паническото бягство на електроните

Подобно на изтичане на мъдри  мозъци

Към страна на лесни пари

Страшно му е на него

Сякаш губи своето атомно тегло

И току-виж се изсипали всички елементи

И настанала абсолютната празнота

Сънува

Че е запечатан в кехлибарената смола на Вселената

Като пчела която вече не дава мед

 

 

Сънува кошмара на въстанието на критичната маса

Срещу всяка личност

Несъгласна с тягата на инертните маси

Сънува изплашена чиста атомна бомба

Хвърлена от самотен атом водород

Срещу побледнялата Менделеева таблица

 

Превод от руски – Елка Димитрова

ATOM’S NIGHTMARE

The atom sleeps furiously at the edge of its microworld
Lulled by its pluses and minuses
It dreams of
A panicked flight of electrons
Reminiscent of the way wise brains drain
Towards easy money
The atom is scared
As if it were losing its atomic weight
On the verge of the total collapse of all elements
Precipitating absolute darkness
It dreams of
Being trapped in the amber of the universe
Like a bee no longer making honey
It dreams of the revolt of the critical mass
Against any personality
That disagrees with the deadweight of inertial masses
It dreams of a frightened pure atomic bomb
Dropped by a lonely hydrogen atom
On the pallid periodic table of elements

 

Translated from Russian by Dmitri Manin

КОШМАР АТОМА

Атом яростно  спит на краю своего микромира

Его укачали плюсы и минусы

Ему снится

Паническое бегство электронов

Так похожее на утечку мудрых  мозгов

В сторону легких денег

Ему страшно

Словно он теряет свой атомный вес

И вот-вот обрушатся все элементы

И возникнет абсолютная пустота

Ему снится

Что он замурован в янтарной смоле вселенной

Как пчела уже не дающая меда

Снится кошмар восстания критической массы

Против любой личности

Не согласной с инерцией косных масс

Снится испуганная чистая атомная бомба

Сброшенная одиноким атомом водорода

На побледневшую таблицу Менделеева

БЛИЗОСТ

Как разстоянието между нас
с крачки да го измерим
с фигури идващи към нас
с полюшващи се души

Колко пътува писмото
от мен към теб
докато ние самите стоим
и дишаме един до друг

Колкото и да продължава близостта
вечността –
това е разлъката
мяра за всички любови

Аз чакам твоите думи
и не знам от кой край ще дойдат
до сърцето ли да се доближа
или простор да дам на сърцето
теб от вятъра ли да заслоня
или на вятъра да те пусна
и неговия порив

с твоя порив да размеся

И как да застана пред лицето на слънцето –
как да удържа нашите сенки
които нощта ще слее
в едно
с когото и да ни е

заварила

 

Превод от руски – Елка Димитрова

CLOSENESS

How are we to find the distance between us
measure it in strides
in go-between figures
flickering souls


How long does a letter travel
from me to you
whilst we still stand
breathe side by side


However long closeness might linger
eternity
is separation
the measure of all loves


I am waiting for your words
not knowing from what land
should I step nearer my heart
or give my heart more space
shelter you from the wind
or give you to the wind
and ravel its flights
with yours


And how must we be beneath the sun
how can we hold back our shadows
which the night will mingle
as one
with whoever
might come our way

 

Translated from Russian by Francis R. Jones

БЛИЗОСТЬ

Как найти расстояние между нами
измерить шагами
фигурами идущими между нами
колышущимися душами

Сколько идет письмо
от меня к тебе
пока мы стоим
дышим рядом

Сколько бы ни длилась близость
вечность –
это разлука
мера всех любовей

Я жду твоего слова
и не знаю с какого краю
встать ли мне ближе к сердцу
или дать сердцу больше простору
тебя заслонить от ветра
или отдать ветру
и его порыв
перепутать с твоим порывом

И как быть перед лицом солнца –
как удержать наши тени
которые ночь сольет
воедино
с кем бы нас
ни застала

РИМСКИ ВОИН ОТИВА ДА УБИЕ АРХИМЕД

Римски воин отива за убие Архимед

Малко ли разни там са се осмелявали кръгове да чертаят

По земята която би трябвало да принадлежи на нас

И следователно няма как да бъде ограничавана с кръгове

Римски воин с меч отива да убие Архимед

Германски воин с гръцки огън

Отива да убие Архимед

Като че ли той самият с лост клати земята

Малко ли всякакви и с каквото им падне

С Пейтриът-и и томахавки

Отиват да убият Архимед

Сякаш той измества водата на океаните

Нали това така и така ни най-малко не е повлияло

На хода на историята по спиралата на Архимед

В крайна сметка земята била правилно поделена

На кръгове и сфери на влияние

Но на историята това убийство ни най-малко не повлияло

Че и малко ли други убийства

Никак не повлияли на историята

На която и да било история

И това с което сега разполагаме

Нима това е история

Макар и да се развива по спирала

 

Превод от руски – Елка Димитрова

ROMAN SOLDIER GOES TO KILL ARCHIMEDES

A Roman soldier goes to kill Archimedes
The nobody who dared to draw circles
On the ground that is rightfully ours
And will never be bounded by a circle
A Roman soldier with a sword goes to kill Archimedes
A Germanic warrior wielding Greek fire
Goes to kill Archimedes
As if it were he who swayed the earth with a lever
Whoever wielding whatever
Wielding Patriots and Tomahawks
Goes to kill Archimedes
As if it were he who displaced ocean water
Anyhow it had no effect whatsoever
On history following an Archimedean spiral
Yet the earth was properly subdivided
Into circles and spheres of influence
But this murder hasn’t changed history
And in fact lots of other murders
Had no effect on history whatsoever
Though which history are we talking about
And whatever we ended up with now
What kind of history is that
Even if it does follow a spiral

 

Translated from Russian by Dmitri Manin

РИМСКИЙ ВОИН ИДЕТ УБИВАТЬ АРХИМЕДА

Римский воин идет убивать Архимеда

Мало ли кто там осмелился чертить круги

На земле которая должна принадлежать нам

И не должна быть ограничена кругом

Римский воин с мечом идет убивать Архимеда

Германский воин с греческим огнем

Идет убивать Архимеда

Будто это он рычагом колышет землю

Мало ли кто и мало ли с чем

С пэтриотами и томагавками

Идет убивать Архимеда

Будто это он вытесняет воду океанов

Ведь это все равно никак не повлияло

На ход истории по спирали Архимеда

Зато земля была правильно поделена

На круги и сферы влияния

Но на историю это убийство не повлияло

Да мало ли других убийств

Которые никак не повлияли на историю

Хотя на какую историю

И то что мы имеем сейчас

Разве это история

Хотя она и развивается по спирали